Noutati

A N U N Ţ

 

     Având în vedere prevederile art 7 alin.1) si alin. 4) din HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificat si completat prin HG 1027/2014 Primaria Orasului Cajvana organizeaza concurs de recrutare pentru o functie contractuala vacanta astfel;

Denumirea postului: Paznic-post contractual pe perioada nedeterminata

     PROBELE STABILITE PENTRU CONCURS : selectia dosarelor, proba scrisa, interviul

 

     CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

     Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei oraşului Cajvana, Judetul Suceava

     In data de 19 iulie 2016 ora 10 proba scrisa;

     In data de 21iulie 2016 ora 10 interviul

       CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

         Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Hg 286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditii specifice:

- Studii generale (cu certificat de absolvire a scolii generale)

- Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-nu este cazul

Dosarul de înscrierela concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG.nr. 286/2011.

 

 

Dosarele se depun la sediul primăriei în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului respectiv pana la data de 05.07.2016

 

 

ACTE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA

CONCURS

  1. Cerere de înscriere la concurs ;
  2. Copia actului de indentitate;
  3. Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice ale postului

4       Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in meserie si/sau specialitatea studiilor ,in copie;

5       Cazier judiciar;

6       Adeverinţă care să ateste starea sănătăţii corespunzătoare;

7       Curriculum vitae;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul PRIMARIEI ORAŞULUI CAJVANA, JUDEŢUL SUCEAVA la nr. de telefon: 0230 539222

sau la tel 0753 348645

 

 

                                                       Bibliografie

       pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie, paznic,   in cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Cajvana

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicălocală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4.Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5.Legea nr.307/2006 ,privind apararea impotriva incendiilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

S5 Box

Login