Primăria Orașului Cajvana

Hotărârile autorității deliberative

2020

HCL 1 – Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local

HCL 2 – Aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale

HCL 3 – Stabilirea coeficienților salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale

HCL 4 – Completarea HCL nr.34/2010 privind aprobarea inventarului terenurilor din domeniul privat

HCL 5 – Aprobarea bugetului orașului Cajvana pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021- 2023

HCL 6 – Completarea HCL nr.28 din 2019

HCL 7 – Utilizarea unei sume din excedentul bugetar înregistrat la sfârșitul anului 2019

HCL 8 – Convocarea adunării generale a proprietarilor de teren din orașul Cajvana

HCL 9 – Aprobarea delegării prin achiziție publică pentru activități ale serviciului de salubrizare

HCL 10 – Aprobarea delegării prin achiziție publică de servicii pentru Serviciul de iluminat public

HCL 11 – Completarea HCL nr.58 din 2016 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală

HCL 12 – Aprobarea evidenței în format electronic pentru Registrul Agricol pentru perioada 2021 – 2014

HCL 13 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 14 – Aprobarea contului anual de execuție a bugetul local al orașului Cajvana și a situațiilor financiare pe anul 2019

HCL 15 – Aprobarea execuției bugetului local al orașul Cajvana pe trimestrul I al anului 2020

HCL 16 – Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a realizării obiectivului de investiție „Înființare rețea de distribuție de gaze naturale în orașul Cajvana”

HCL 17 – Utilizarea unei sume din excedentul buget înregistrat la sfârșitul anului 2019

HCL 18 – Rectificarea bugetului local

HCL 19 – Modificarea și completarea HCL 10 din 25.2.2019

HCL 20 – Rectificarea bugetului local

HCL 21 – Declinarea competenței organizării și derulării procedurilor de atribuire pentru contractele/acordurile cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli

HCL 22 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 23 – Aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, indicatorilor tehnico-economici și realizării obiectivului de investiții „Modernizarea iluminatului stradal în orașul Cajvana”

HCL 24 – Asigurarea cofinanțării participării Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana la Programul Operațional – Stagii de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate

HCL 25 – Aprobarea asocierii Orașului Cajvana la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Codrii Bucovinei” având ca scop principal gestionarea Serviciului de alimentare cu gaze naturale

HCL 26 – Aprobarea vânzării directe pentru 1.000 m.p aflat în domeniul privat al orașului Cajvana

HCL 27 – Validarea actelor adiționale de exonerare de la plata chiriei pentru unele spații care nu au putut fi folosite de chiriași datorită instituirii stării de urgență

HCL 28 – Aprobarea execuției bugetului local

HCL 29 – Rectificarea bugetului local

HCL 30 – Modificarea unor posturi și actualizarea statului de funcții al Primăriei Orașului Cajvana

HCL 31 – Aprobarea procedurii de anulare pentru accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv

HCL 32 – Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 178 D”

HCL 33 – Aprobarea vânzării pentru 41 parcele de teren

HCL 34 – Rectificare buget local

HCL 35 – Aprobarea devizului general actualizat

HCL 36 – Aprobarea vânzării directe pentru 1.000 mp aflați în domeniul privat al Orașului Cajvana

HCL 37 – Darea unor suprafețe de teren în administrarea Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”

HCL 38 – Prelungirea contractelor de concesiune pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale

2019

HCL 57 – Rectificarea bugetului local

HCL 58 – Organizarea rețelei școlare din orașul Cajvana pentru anul școlar 2020 – 2021

HCL 59 – Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în clădirea „Servicii publice”

Comments are closed.

Font Resize